OBCHODNÍ PODMÍNKY

Název: MATTHAN IMMO spol.s.r.o.
Sídlo/bydliště:
Roháčova 188/37, 130 00, Praha-Žižkov
IČ: 25471554
Zapsaná:
u Městského soudu v Praze C 136751

Zastoupená: L.G.C. Boermans, pověřený zástupce
Telefon:
415240030, 776348000
Email:
recepce@zlaty-lev.cz
Kontaktní adresa: Hotel Zlatý lev Žatec, Oblouková 228, 438 01 Žatec
Seznam provozoven: Hotel Zlatý lev Žatec, Oblouková 228, 438 01 Žatec

tel. 415 240 030, recepce@zlaty-lev.cz, www.zlaty-lev.cz

Provozní doba: nonstop

Objednávka


Jednotlivé produkty a služby Hotelu Zlatý Lev Žatec lze objednat:

  • e-mailem: recepce@zlaty-lev.cz

  • telefonicky: +420 415 240 030, 776 348 000

  • osobně: Oblouková 228, 438 01 Žatec

Objednáním služby jsou odsouhlaseny storno podmínky viz. zrušení objednávky.

 

Ceny a platby

Ceny jsou uvedeny v aktuálním ceníku služeb. Aktuální ceník služeb je klientu

sdělen při potvrzení objednávky a na jeho žádost mu kdykoli poté bude předložen.

V potvrzení objednávky hotel uvede, zda požaduje zaplacení zálohy (event. garanci kreditní

kartou) a v jaké výši. Údaje pro platbu zálohy jsou součástí potvrzení objednávky.

Cena je splatná na základě faktury, vystavené po uskutečnění zdanitelného plnění, kterým

je poskytnutí objednané akce. Ve vystavené faktuře bude odečtena klientem uhrazená záloha.

Přílohou faktury je specifikace poskytnutých služeb. Cena je splatná ve lhůtě a na účet uvedený ve faktuře hotelu.

Platby

Po objednání příslušného produktu či služby obdrží klient výzvu k platbě.

U bankovního převodu je třeba platbu následně provést ve stanovené lhůtě s uvedením příslušného variabilního symbolu. Přijetí platby je následně potvrzeno klientovi elektronickou formou v podobě daňového dokladu.
Poskytování objednaných produktů a služeb bude započato po připsání platby na účet provozovny.

Platby je dále možné provést hotově na adrese provozovny v CZK či EUR dle směnného kurzu provozovny, platební kartou – VISA, MAESTRO, MASTERCARD, AMEX, Dinners Club, JCB. Akceptována je též platba přes program Benefit Plus.

Změna a zrušení objednávky

Změna objednávky

Žádáme klienty, aby nás informovali o veškerých změnách kontaktních a platebních údajů uvedených v objednávce, a to na kontaktních adresách uvedených výše.

Zrušení objednávky:

Klient může objednávku zrušit písemným zasláním svého požadavku na některou z výše uvedených kontaktních adres.

1. pro individuální rezervace:

- storno provedené 24 hodin před plánovaným příjezdem, nebo NO SHOW účtujeme 100% z ceny první noci pokud není uvedeno jinak

2. pro skupinové rezervace:

storno provedené 21 – 15 dní před plánovaným příjezdem účtujeme 30% z objednaných

služeb

storno provedené 14 – 8 dní před plánovaným příjezdem účtujeme 50% z objednaných služeb

storno provedené 7 – 3 dny před plánovaným příjezdem účtujeme 75% z objednaných služeb

storno provedené 2 – 0 dní před plánovaným příjezdem, nebo NO SHOW účtujeme 100%

z objednaných služeb

pokud není uvedeno jinak

Hotel je oprávněn stornopoplatky odečíst z klientem zaplacené zálohy nebo garanční kreditní karty. V případě zrušení objednávky z důvodu neodvratitelných událostí ( tzv.vyšší moci) se storno poplatek neúčtuje.

Reklamace


Reklamaci či neposkytnutí služby, je možné uplatnit na výše uvedených kontaktních adresách. V případě oprávněné reklamace je přednostně opraveno plnění, tj. poskytnutí služby.   

Osobní údaje

Osobní údaje poskytnuté firmě MATTHAN IMMO spol.s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00, Praha-Žižkov, IČ:25471554, provozovna Hotel Zlatý Lev Žatec jsou zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb. ) a NAŘÍZENÍM

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679.

Hotel má uloženou povinnost zpracovávat osobní údaje podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích a dále dle předpisu 326/1999 Sb. o pobytu cizinců s dobou uložení 6 let od ukončení pobytu. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím stranám.